Skip to main content

Non-scientific name:

thanrikkai

1 Accepted name(s) for "thanrikkai":

2 Medicinal source(s) include this non-scientific name:

Medicinal sources: Scientific names as used in medicinal source: MPNS matched scientific names: Accepted name: Trade forms: Plant parts:
Unani Pharmacopoeia India (2007-2008) Terminalia belerica Roxb Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. pericarp of dried ripe fruits fruit
Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011) Terntinalia belerica Roxb. Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. pericarp of dried fruit fruit

79 Non-scientific name(s) associated with "thanrikkai":

Non-scientific names: Class of name: Medicinal sources:
aadalu Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
adityalu Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
ahaliva Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
aksa Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
akshka Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
akṣa Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
akṣaka Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
alian Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
allibija Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
allivirai Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
anilaghnaka Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
asali Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
aseliyo Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
aseriya Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
babelo Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
bahada Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
baheda Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
bahedamunjhad Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
bahedan Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
bahedo Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
bahera Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
bahira Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
balali Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
balela Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
balelaj Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
balra Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
bauri Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
bayada Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
bayrah Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
beda Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
behera Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
beleric myrobalan Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
belleric myrobalan Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
bero Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
bhaira Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
bhera Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
bhomora Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
bhomra Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
bibhītaka (fruit) Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
birha Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
buhura Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
candrikā Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
chand shura Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
chandasara Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
chandasura Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
chansur Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
cibhitaka Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
common cress Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
halim Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
haliv Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
holon Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
kapila Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
kathuelupay Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
sag Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
shanti kayi Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
shantikayi Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
shantimara Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
tadi Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
tandi Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
tandikeya Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
tani Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
tankrikkai Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
tanni Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
tannikka Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
tannikkai Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
tanrekai Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
tanrikkay Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
taratej Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
tare kai Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
thana bhutavasanu Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
thandra Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
thani Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
thanikkaya Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)
thanikkikaya Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
tusham Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
vibhita Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
vibhitakama Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
vibhitaki Other Unani Pharmacopoeia India (2007-2008)
vibhīta Other Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011)