Skip to main content

Non-scientific name:

rosemary leaf

1 Accepted name(s) for "rosemary leaf":

Accepted name
Salvia rosmarinus Spenn.

6 Medicinal source(s) include this non-scientific name:

Medicinal sources: Scientific names as used in medicinal source: MPNS matched scientific names: Accepted name: Trade forms: Plant parts:
European Pharmacopoeia, 6th edn. (2007) Rosmarinus officinalis L. Rosmarinus officinalis L. Salvia rosmarinus Spenn. whole, dried leaf leaf
British Pharmacopoeia 2009, Vol. 4 (2008) Rosmarinus officinalis L. Rosmarinus officinalis L. Salvia rosmarinus Spenn. whole, dried leaf leaf
British Pharmacopoeia 2012, Vol. 4 (2011) Rosmarinus officinalis L. Rosmarinus officinalis L. Salvia rosmarinus Spenn.
European Pharmacopoeia, 7th edn. (2012) Rosmarinus officinalis L. Rosmarinus officinalis L. Salvia rosmarinus Spenn. Whole, dried leaf leaf
British Pharmacopoeia 2015, Vol. 4 (2014) Rosmarinus officinalis L. Rosmarinus officinalis L. Salvia rosmarinus Spenn. leaf
EMA Com. Monog.: Rosmarinus officinalis, fol. (2009) Rosmarinus officinalis L. Rosmarinus officinalis L. Salvia rosmarinus Spenn. folium