Skip to main content

Non-scientific name:

liaodaqingye

1 Accepted name(s) for "liaodaqingye":

3 Medicinal source(s) include this non-scientific name:

Medicinal sources: Scientific names as used in medicinal source: MPNS matched scientific names: Accepted name: Trade forms: Plant parts:
Pharmacopoeia of China (2005) Polygonum tinctorium Ait. Polygonum tinctorium Aiton Persicaria tinctoria (Aiton) Spach dried leaf leaf
Pharmacopoeia of China (2010) Polygonum tinctorium Ait. Polygonum tinctorium Aiton Persicaria tinctoria (Aiton) Spach dried leaf leaf
Pharmacopoeia of China (2015) Polygonum tinctorium Ait. Polygonum tinctorium Aiton Persicaria tinctoria (Aiton) Spach

3 Non-scientific name(s) associated with "liaodaqingye":