Skip to main content

Non-scientific name:

akkalgaro

1 Accepted name(s) for "akkalgaro":

1 Medicinal source(s) include this non-scientific name:

Medicinal sources: Scientific names as used in medicinal source: MPNS matched scientific names: Accepted name: Trade forms: Plant parts:
Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011) Anacyclus pyrethrum DC. Anacyclus pyrethrum (L.) Lag. Anacyclus pyrethrum (L.) Lag. dried root root