Skip to main content

Non-scientific name:

绒毛诃子

1 Accepted name(s) for "绒毛诃子":

Accepted name
Terminalia chebula Retz.

1 Medicinal source(s) include this non-scientific name:

Medicinal sources: Scientific names as used in medicinal source: MPNS matched scientific names: Accepted name: Trade forms: Plant parts:
Polyglot Asian Med.: Chinese Subset (Stanley-Baker, 2022) Terminalia chebula Retz. var. tomentella Kurt. Terminalia chebula var. tomentella (Kurz) C.B.Clarke Terminalia chebula Retz.

1 Non-scientific name(s) associated with "绒毛诃子":

Non-scientific names: Class of name: Medicinal sources:
诃子 Other Polyglot Asian Med.: Chinese Subset (Stanley-Baker, 2022)