Skip to main content

Non-scientific name:

絨毛訶子

1 Accepted name(s) for "絨毛訶子":

Accepted name
Terminalia chebula Retz.

1 Medicinal source(s) include this non-scientific name:

Medicinal sources: Scientific names as used in medicinal source: MPNS matched scientific names: Accepted name: Trade forms: Plant parts:
Taiwan Herbal Pharmacop. 3rd Chinese ed. (MOHW, 2018) Terminalia chebula Retz. var. tomentella (Kurt) C.B.Clarke Terminalia chebula var. tomentella (Kurz) C.B.Clarke Terminalia chebula Retz. dried ripe fruit ripe fruit